SOQ 2018-10-03T08:43:09+00:00

Wat is SOQ?

O2C2 past de online assessment tool Situational Outlook Questionnaire (SOQ) toe. SOQ onderzoekt de psychologische aspecten van de werkomgeving, meestal aangeduid als de sfeer of het klimaat. In zekere zin helpt de SOQ ons om het onzichtbare zichtbaarder te maken.

Waarde van de SOQ

Elke veilig assessment vereist gezonde psychometrische eigenschappen van betrouwbaarheid en validiteit. In het algemeen is een instrument betrouwbaar wanneer het meet wat het zegt te meten en is het geldig wanneer het de prestaties nauwkeurig voorspelt.

De gouden standaard voor de evaluatie van assessments is “The Buros Institute” en hun evaluatie van de SOQ is het volgende:

Ekval, Isaksen, en partners maken een sterk argument voor het effect van het organisatorische klimaat op verandering, creativiteit, en innovatie. De ontwikkelaars van de SOQ bieden een solide basis voor de theorie, de aard en de context voor verandering, inclusief een nuttig onderscheid tussen het klimaat en de cultuur van een organisatie. De geschiedenis voor de identificatie van maatstaven en items voor de SOQ worden ondersteund door meer dan voldoende aandacht voor betrouwbaarheid, validiteit en gerelateerde analyses.

Buros besluit: “Vijftig jaar van gedocumenteerd onderzoek en ontwikkeling bieden een niveau van vertrouwen voor zowel gekwalificeerde gebruikers als hun klanten. De SOQ wordt aanbevolen voor de beoogde doeleinden.”

Waarom is een bedrijf innovatief?

De basis van SOQ gaat terug naar de jaren 60 van de vorige eeuw. Organisatiepsycholoog Goran Ekvall werkte toen bij Volvo. Hij bestudeerde de cultuur van de organisatie. Welke aspecten zorgden voor vooruitgang en welke aspecten zorgden voor stagnatie? Wat maakte de ene afdeling sprankelend en creatief en de andere stroperig en reactief?

En vooral, welke aspecten moest het bedrijf aanpakken om nog succesvoller te kunnen worden? Zijn studie is uiteindelijk de wetenschappelijke basis geworden voor deze Situational Outlook Questionnaire®. In de SOQ® wordt gekeken naar het probleemoplossend vermogen en de creativiteit van de medewerkers. Ekvall ontdekte dat aspecten als betrokkenheid, vrijheid, ideeën tijd, humor, vertrouwen en risico nemen van belang zijn voor het juiste klimaat. Als je weet hoe je daarop scoort, weet je waar je sterktes liggen en wat je kunt verbeteren.

Onderzoek bedrijfsklimaat

Het bedrijfsklimaat bepaalt dus de mate van innovatie. SOQ is ontwikkeld om juist dit bedrijfsklimaat te onderzoeken en te analyseren. Deze Situational Outlook Questionnaire bestaat uit 53 vragen (het kost de ondervraagden zo`n 35 minuten) die allemaal gaan over gedrag. Deelnemers krijgen dit als eerste te zien:

Je wordt gevraagd om de SOQ in te vullen om jou, je team en anderen te helpen een beter inzicht te geven in je huidige werkomgeving wat betreft creativiteit, innovatie en verandering

In eerste instantie wordt gekeken naar het eigen gedrag. Hoe kijkt de ondervraagde tegen zijn of haar eigen gedrag aan? Wat zou het ideale gedrag kunnen zijn? Hoe denk je dat anderen jou zien? Vervolgens worden vragen gesteld over de manier waarop de organisatie jouw creativiteit het beste kan benutten. Wat helpt je? Wat hindert je? Wat kan je zelf doen?

Analyse

De antwoorden vormen de input voor de richting waarin een organisatie kan gaan. Waar ligt bijvoorbeeld de bereidheid om te veranderen. En hoe moet die verandering dan plaatsvinden? O2C2 analyseert de resultaten en kan deze omzetten in diverse acties. Het kan gaan om begeleiding, uitvoering, een onderzoeks rapportage voor de directie of het opstellen van een vervolgplan.

SOQ® is in te zetten voor:

 • Organisatieontwikkeling -> groeien naar een wendbare organisatie
 • Teamontwikkeling -> verbeteren van het innoverend vermogen van teams
 • Leiderschapsontwikkeling -> inzicht in perceptie(verschillen) van leidinggevende en zijn of haar omgeving

Organisatiecultuur

De organisatie- of bedrijfscultuur is verankerd in de genen van de organisatie. Wat zijn de waarden en normen, is daarbij de wezenlijke vraag. Een verandering langs die weg is vaak langdurig en ingewikkeld. Wanneer gekeken wordt naar de beleving van de werkomgeving, ofwel het ‘klimaat’ van een organisatie, dan is dat veel tastbaarder. Veranderingsprocessen richten zich dan ook eerder op het verstevigen of verbeteren van dat klimaat dan op het omturnen van een bedrijfscultuur. Vaak wordt een klimaatverbetering bedoeld als men spreekt over cultuurverandering.

Organisaties met een gunstig klimaat presteren aanmerkelijk beter, spelen beter en flexibeler in op een veranderende omgeving, hebben een hogere productiviteit en boeken betere resultaten. Sociale strategieën waarmee ruimte wordt gecreëerd voor creativiteit en verandering hebben veelal een sterker effect op de prestaties dan technologische vernieuwingen.

De online assessmenttool SOQ® geeft inzicht in negen cruciale factoren van het organisatieklimaat. De uitkomsten worden in een benchmark gespiegeld met bewezen innovatieve bedrijven, zij geven aan hoe vitaal en krachtig een organisatie is om met veranderingen om te gaan. Het helpt mensen om zicht te krijgen in hoe zij hun omgeving waarnemen en hoe zij hun invloed en creativiteit kunnen inzetten voor verbeteringen.

Het helpt om nog beter knelpunten aan te pakken en kansen te benutten.

Resultaat SOQ®

SOQ® is een wereldwijd beproefde enquêtemethode en geeft dus inzicht in het klimaat van een organisatie. En, ook belangrijk, geeft inzicht hoe de organisatie scoort ten opzichte van innovatieve bedrijven en ten opzichte van stagnerende bedrijven. De uitkomsten geven aan hoe vitaal en krachtig een organisatie is om met veranderingen om te gaan. Het helpt mensen zicht te krijgen in hoe zij hun omgeving waarnemen en hoe zij hun invloed en creativiteit kunnen inzetten voor verbeteringen.

Wat meet SOQ®?

SOQ® richt zich op het klimaat van organisaties, waarbinnen negen dimensies worden onderscheiden:

 1. Uitdaging en betrokkenheid – de mate waarin mensen betrokken zijn bij dagelijkse activiteiten, visie en doelstellingen op lange termijn
 2. Vrijheid – de mate van onafhankelijkheid die mensen in de organisatie tonen
 3. Ideeën tijd – de hoeveelheid tijd die mensen krijgen en ook daadwerkelijk gebruiken voor de uitwerking van nieuwe ideeën
 4. Steunen van ideeën – de wijze waarop nieuwe ideeën worden behandeld en gesteund
 5. Speelsheid en humor – de spontaniteit, de humor en het gemak die op de werkplek wordt ervaren
 6. Debatten – de aanwezigheid van eensgezindheid en verschil van mening over opvattingen, ideeën, ervaringen en kennis
 7. Conflicten – de aanwezigheid van persoonlijke en emotionele spanningen (een negatieve dimensie – in tegenstelling tot de dimensie debatten)
 8. Vertrouwen en openheid – de emotionele veiligheid in relaties
 9. Risico nemen – de wijze van omgaan met onzekerheid en onduidelijkheid

Nog meer lezen over SOQ?

Cru Climate Empow Insight Ambiguiyty

Een internationale zorgorganisatie voerde een wereldwijde audit uit om haar innovatieve vermogen te beoordelen en gebruikte als onderdeel van dit initiatief SOQ. Dit rapport beschrijft de resultaten van de analyse: het duidelijke verband tussen een positiever organisatieklimaat en

 • de toename van de lokale zelfredzaamheid; deze werd sterk beïnvloed door de dimensies Risico-Nemen, Vrijheid, Ideeëntijd en Debat.
 • het meer besteden van aandacht aan consumentenbehoeften (in plaats van aan technologie) bij het stimuleren van innovatie; dit werd sterk beïnvloed door hogere niveaus van de dimensies Ideeënondersteuning en Vrijheid.
 • het eerder aanpakken van dubbelzinnige innovatieprojecten; dit werd voornamelijk beïnvloed door een lager Conflictniveau en een hoger niveau van Risico-Nemen en Ideëntijd.

Readings and resources on climate for creativity

Deze bibliografie omvat artikels, hoofdstukken en boeken die focussen op het organisatieklimaat gunstig voor creativiteit en innovatie en hierbij de SOQ (en de voorloper CCQ) als instrument hebben gebruikt om organisatieverandering te sturen en te ondersteunen.

SOQ-Assessing Context for Change

De Situational Outlook Questionnaire (SOQ) wordt reeds meer dan 25 jaar gebruikt om een organisatieklimaat gunstig voor creativiteit, innovatie en verandering te meten. Dit artikel beschrijft de stand van het onderzoek in 2007. Het aantal respondenten in dit onderzoek bedroeg 4730. Dit onderzoek vermeldt de beschrijvende statistiek, interne consistentie, factorstructuur en andere psychometrische resultaten.

Team Climate CIM

Dit artikel beschrijft de resultaten van een studie waarbij de SOQ werd gebruikt om een onderscheid te maken tussen teams met een teamklimaat gunstig voor creativiteit en innovatie en teams met een teamklimaat ongunstig voor creativiteit en innovatie. De negen dimensies van een klimaat voor creativiteit en innovatie worden beschreven op teamniveau.