top of page

Wetenschappelijk bewezen methodieken SOQ, View en CPS

O2C2 - logo - transparant_edited_edited.png

Onze fundamenten

Wij baseren ons op bewezen methodologieën. De fundamenten waarop wij bouwen en handelen zijn gebaseerd op de systemische aanpak van de methodieken van Creative Problem Solving Group Buffalo.

O2C2 werkt met de methodieken:

  • View

  • SOQ

  • CPS

VIEW meet jouw probleemoplossingsstijl

Wat is View?

O2C2 Consulting werkt onder andere met de methodiek View. View bestaat uit een vragenlijst met 32 vragen en een analyse van de antwoorden. De vragenlijst wordt door de medewerkers van uw organisatie ingevuld. Hiermee onderzoeken we hoe uw medewerkers omgaan met nieuwe ideeën en veranderingen.

View: An Assessment of Problem Solving Style werd als instrument ontwikkeld om probleemoplossingsstijlen in kaart te brengen. Het instrument wordt gebruikt bij individuen ouder dan 12 jaar. Het meet drie stijldimensies die gerelateerd zijn aan creatief probleem oplossen en change management. Dit artikel beschrijft de opbouw van het VIEW instrument en bewijst tevens de validiteit (meet het dat wat het pretendeert te meten) en betrouwbaarheid (meet het dit op een consistente wijze).

SOQ meet jouw organisatieklimaat op het gebied van creativiteit, innovatie en verandering

What is SOQ?

O2C2 past de online assessment tool Situational Outlook Questionnaire (SOQ) toe. SOQ onderzoekt de psychologische aspecten van de werkomgeving, meestal aangeduid als de sfeer of het klimaat. In zekere zin helpt de SOQ ons om het onzichtbare zichtbaarder te maken.

Een internationale zorgorganisatie voerde een wereldwijde audit uit om haar innovatieve vermogen te beoordelen en gebruikte als onderdeel van dit initiatief SOQ. Dit rapport beschrijft de resultaten van de analyse: het duidelijke verband tussen een positiever organisatieklimaat en

  • de toename van de lokale zelfredzaamheid; deze werd sterk beïnvloed door de dimensies Risico-Nemen, Vrijheid, Ideeëntijd en Debat.

  • het meer besteden van aandacht aan consumentenbehoeften (in plaats van aan technologie) bij het stimuleren van innovatie; dit werd sterk beïnvloed door hogere niveaus van de dimensies Ideeënondersteuning en Vrijheid.

  • het eerder aanpakken van dubbelzinnige innovatieprojecten; dit werd voornamelijk beïnvloed door een lager Conflictniveau en een hoger niveau van Risico-Nemen en Ideeëntijd.

Deze bibliografie omvat artikels, hoofdstukken en boeken die focussen op het organisatieklimaat gunstig voor creativiteit en innovatie en hierbij de SOQ (en de voorloper CCQ) als instrument hebben gebruikt om organisatieverandering te sturen en te ondersteunen.

De Situational Outlook Questionnaire (SOQ) wordt reeds meer dan 25 jaar gebruikt om een organisatieklimaat gunstig voor creativiteit, innovatie en verandering te meten. Dit artikel beschrijft de stand van het onderzoek in 2007. Het aantal respondenten in dit onderzoek bedroeg 4730. Dit onderzoek vermeldt de beschrijvende statistiek, interne consistentie, factorstructuur en andere psychometrische resultaten.

Dit artikel beschrijft de resultaten van een studie waarbij de SOQ werd gebruikt om een onderscheid te maken tussen teams met een teamklimaat gunstig voor creativiteit en innovatie en teams met een teamklimaat ongunstig voor creativiteit en innovatie. De negen dimensies van een klimaat voor creativiteit en innovatie worden beschreven op teamniveau.

Het CPS 6.1 proces

What is Creative Problem Solving?

O2C2 hanteert de methodiek Creative Problem Solving (CPS). Dit is een krachtige en flexibele methode om de creativiteit van individuen, groepen en organisaties effectief te benutten. CPS biedt het raamwerk om problemen aan te pakken en om met nieuwe oplossingen te komen. Het gaat over de manier waarop creativiteit wordt toegepast. Dus over het proces.

Osborn maakte in de jaren 40 van de vorige eeuw het creatieve proces meer expliciet met onder andere brainstormen en creatief probleem oplossen. Sinds Osborn heeft onderzoek geleid tot de verdere ontwikkeling van Creatief Probleemoplossen (CPS). Dit artikel beschrijft de stapsgewijze en systematische ontwikkeling van CPS dat heeft geleid tot de huidige versie CPS 6.1™.

Er bestaat een brede waaier aan verandermodellen. Op welke basis kies je tussen modellen zoals de aanpak van De Bono, Design Thinking, Synectics, Triz of andere? Het aanleren en gebruiken van CPS (zo ongeveer het meest wetenschappelijk onderzochte verandermodel) is bewezen effectief. Dit artikel gaat in op de wetenschappelijke basis en ontwikkeling van CPS, het grondwerk dat in Buffalo werd gerealiseerd en de cursussen en opleidingsprogramma’s die werden geëvalueerd.

 

Deze referenties geven aan dat de programma’s rond CPS een positieve impact hebben.

Creatief denken kan worden aangeleerd! Ook bij jonge mensen! Torrance bewijst dit door de analyse van data uit 142 onderzoeken uit de periode 1960-1972. Hieruit blijkt dat de CPS methodologie de populairste manier is om kinderen creatief denken te leren. Niet alleen was CPS de meest gebruikte methodologie, het was ook de succesvolste (91%). In een tweede analyse van data uit 242 studies uit de periode 1972-1986, waarin een onderscheid wordt gemaakt tussen kinderen en volwassenen, wordt dit beeld bevestigd. Verder beschrijft Torrance het bestaan van twee internationale programma’s gericht op de ontwikkeling van creatieve vaardigheden van jonge mensen:

Staat uw bedrijf of organisatie open voor creativiteit en innovatie?
Contacteer O2C2 Consulting en boek een coachsessie!

bottom of page